HẠNH CHÂN THẬT

Thứ năm, 11/04/2019, 12:16 GMT+7

Chúng con cúi đầu lễ lậy, xin học hạnh Chân Thật của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát.

Đức Phật dạy rằng chỉ có chân tâm, Phật tánh Bất Nhị là tuyệt đối chân thật. Trong cảnh tương đối, trong thế giới trần tục, chỉ có chân, thiện, mỹ là chỗ dựa, chỗ quay về rốt ráo nhất của suy nghĩ, lời nói, và hành vi. Chân, thể hiện trong lời nói ngay thẳng không mưu mô, trong suy nghĩ thật thà không dối trá, trong hành vi chính trực không cong vạy, và trong chân lý vĩnh hằng không biến đổi. Bởi thế, pháp Phật gọi là chân lý, là phương tiện để mình dựa vào. Thiện, tức điều lành, việc tốt, chỉ có lợi người lợi vật, không làm hại ai. Mỹ, tức vẻ đẹp, biểu hiện trong sự hòa điệu của vạn vật trong tự nhiên, trong tánh vị tha của lối sống, trong nét hài hòa của hành vi, trong sự dịu dàng của lời nói, trong sự chuyên nhất của tư duy. Bồ tát phát triển tánh chân thiện mỹ qua lời nói chân thật, nghĩa là lời nói như lời Phật nói, lời phù hợp với chân lý, lời phù hợp với sự khai mở của tánh tốt, lời không gây phiền não, lời không tổn hại, lời không làm ai buồn, lời đem tới hạnh phúc, lời chấm dứt sự sợ hãi đem tới an ổn, lời hướng dẫn vào đạo, lời hiển bày chân lý và giáo pháp, lời xây dựng cuộc sống, lời đi đôi với sự thực hành tu tập, lời tràn đầy tình thương, lời làm người nghe nhập chánh định, lời làm khai mở trăm ngàn duyên lành, lời làm chư thánh hiền khen ngợi, khuyến khích. Ngày nay chúng con vô cùng hổ thẹn, xin xám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp do tánh tình không chân thật, suy nghĩ điên đảo không chân thật, lời nói dối trá không chân thật, cho tới hành vi mâu thuẫn không chân thật, đã tạo ra từ kiếp vô thủy cho tới đời này. Xin Quán Thế Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên dễ dàng tu tâm sửa tánh, trở nên chân thật trong thân, miệng, ý, trong việc giúp đời, giúp người. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Nguần: Sưu Tầm

Tag :