Hạnh Hiến Thân

Thứ hai, 08/04/2019, 04:20 GMT+7

Chúng con cúi đầu lễ lậy, xin học hạnh Hiến Thân của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát.

Nơi cõi đời ô nhiễm, khi đa số ai cũng ích kỷ, chẳng biết lợi người, mà ngài hiến dâng thân mạng để phục vụ chúng sinh, thật làm chúng con cảm động vô ngần. Ngài chẳng phân biệt kỳ thị, rằng hễ ai gặp khổ, chân thành cầu cứu, ngài liền ứng hiện cứu người ấy ngay. Hễ ai mong muốn chuyện gì, ngài liền khiến họ được mãn nguyện họ ngay, hễ ai gặp khó khăn, ngài liền giải cứu nguy cơ. Ngài đem thân mình hiến dâng chúng sinh, chẳng mong hồi đáp, thật quý vô song. Chúng con cúi đầu lễ lậy, nguyện xin theo học gương ngài. Xin hiến thời gian cho việc vị tha, xin hiến công sức giúp người thành tựu, xin hiến đời mình, để đem lại an lạc tới những người xung quanh, xin hiến tinh thần, khiến người sẽ nở nụ cười trên môi. Kinh Hoa Nghiêm kể lại chuyện đức Thiện Tài đi viếng học một bồ tát thiện tri thức tên Bà Thi La. Ngài là một người lái thuyền, và đã thực hiện hạnh hiến thân bằng cách không ngừng đưa người từ bờ này tới bờ kia, rồi lại vận chuyển người từ bờ kia trở về bờ này. Trong quá trình như vậy ngài đã làm bạn của chúng sinh, đã dùng công việc lái thuyền đưa khách làm phương tiện, mà nội dung là cảm hóa người ngồi thuyền, vì ngài suy nghĩ như vậy: “Khi quan sát những chúng sinh bần cùng khổ sở trong cõi ta-bà này, tôi muốn làm lợi ích họ thật nhiều, nên tôi tu khổ hạnh, tùy theo sự mong ước của chúng sinh mà làm họ được mãn nguyện. Trước hết tôi dùng những việc thông thường, như lái thuyền, để làm họ vừa ý. Sau đó, tôi lại nói chân lý để họ vui vẻ mở tâm, muốn làm chuyện phước đức. Rồi tôi hướng dẫn họ vào đường trí huệ, khiến tăng trưởng sức mạnh thiện căn, phát khởi chí hướng giác ngộ, thanh lọc ý nguyện cầu giác ngộ, làm sức mạnh tình thương thêm vững chắc. Tôi lại giúp họ tu để chấm dứt sinh tử, nhưng không nhàm chán những công việc của cõi sinh tử. Tôi lại khiến họ thu nhiếp chúng sinh nhiều như nước trong biển, tu công đức rộng lớn như biển, thấu suốt biển cả chân lý, thấy hết biển cả chư Phật, nhập vào biển cả của trí huệ tối cao. Tôi ở trong vị trí của người lái thuyền này, suy nghĩ như vậy, khởi ý như vậy, và như vậy lợi ích chúng sinh.” Chỉ vì giúp người tu hành, mà bồ tát có thể hy sinh trọn đời mình, làm bất cứ công việc gì. Chúng con vô cùng hổ thẹn vì chưa học được gương hi sinh, gương hiến dâng, gương vị tha như vậy. Chúng con xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp mà cón đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho tới đời này, do không biết tu tập pháp Hiến Thân, không có lòng quan hoài, thiếu vị tha, không biết hi sinh, sợ hãi không dám hiến dâng đời mình cho công việc giúp người. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, kiến chúng con được thuận duyên dễ dàng thành tựu công hạnh Hiến Thân. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Nguần: Sưu Tầm

Tag :