CHUADIENQUANG.COM.VN - THÔN GUỘT - XÃ VIỆT HÙNG - HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
 
 
 Pháp Môn Niệm Phật › Khai Thị Cập nhật: 05/10/2010 
Gửi cho người thân In trang này
Lời Khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Một là tin hễ có sanh ắt có tử, khắp cả thiên hạ từ xưa đến nay chưa hề có ai tránh khỏi.
 

Hai là tin nhân mạng vô thường, hơi thở ra khó còn, hơi hít vào khó giữ, một hơi thở chẳng vào thì đã thành đời sau. 

Ba là tin đường luân hồi hiểm trở, một niệm lầm lạc liền đọa nẻo ác. Ðược thân người như đất đọng trên móng tay, mất thân người như đất trong đại địa. 

Bốn là tin nẻo khổ dài lâu, một phen chịu báo trong tam đồ là cả năm ngàn kiếp, biết khi nào mới ló đầu ra nổi! 

Năm là tin lời Phật chẳng luống, vầng mặt trời, mặt trăng đây còn rơi rụng được, núi chúa Diệu Cao còn khuynh động được, chứ lời chư Phật chẳng hề sai khác. 

Sáu là tin thật có Tịnh Ðộ giống hệt như Sa Bà hiện tại, hiện hữu rành rành. 

Bảy là tín nguyện liền sanh, nay mình đã nguyện thì nay mình sẽ sanh. Kinh đã giảng rõ, nào dối ta đâu! 

Tám là tin sanh rồi chẳng thoái, cảnh thù thắng, duyên mạnh mẽ, tâm thối chuyển chẳng khởi. 

Chín là tin một đời thành Phật, thọ mạng vô lượng, việc gì chẳng xong! 

Mười là tin pháp vốn duy tâm. Duy tâm có hai nghĩa: cụ (có đủ tất cả) và tạo (tạo ra tất cả). Các pháp [vừa nói] như trên tâm ta sẵn đủ, đều do tâm ta tạo ra. 

Tin lời Phật thì tạo thành bốn pháp sau (tức là từ điều 5 đến điều 8); chẳng tin lời Phật sẽ tạo ra pháp bốn trước (điều 1 đến điều 4). Vì thế tin sâu lời Phật là tin tự tâm; tu Tịnh nghiệp, đầy đủ mười thứ tín tâm này thì sanh về Lạc Ðộ như đưa bằng khoán lấy về vật xưa, nào khó khăn gì! 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
•   Lời khai thị của Đại sư Hám Sơn về pháp môn Tịnh độ - (03/10/2010)
•   Khai Thị Về Những Điểm Thiết Yếu Khi Niệm Phật - (03/10/2010)
•   Ưu Ðàm Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật - (03/10/2010)
•   Long Thọ Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật - (03/10/2010)
•   NGUỒN GỐC TÔNG TỊNH ĐỘ - (03/10/2010)
•   Pháp Sư Tịnh Không khai thị Pháp Môn Tịnh Độ - (03/10/2010)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :