TINHDO.COM.VN - CHÙA DIÊN QUANG - THÔN GUỘT - XÃ VIỆT HÙNG - HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
 
 
Tiểu Sử
Tiền Thân Đức Phật A Di Đà
Cập nhật:(03/10/2010)
Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà, ngoài mấy nghìn năm, hình ảnh ngài vẫn in sâu nơi ký ức của nhơn loại, do truyện ký cùng di tích, nhứt là nét vàng rực rỡ trong Tam Tạng. Ðức Từ Phụ A Di Ðà Phật cũng là một đấng hoàn toàn lịch sử của thế giới Cực Lạc, trên vài mươi thế kỷ, hồng danh mãi vang lên nơi miệng, nơi tâm của tất cả, y cứ nơi kim ngôn của đức Bổn Sư, đấng chơn thật ngữ.

Lược Sử Đức Phật A-di-đà Và 48 Đại Nguyện
Cập nhật:(03/10/2010)
Cây có cội, nước có nguồn. Phật tử chúng ta phần nhiều tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về Tịnh độ (Cực Lạc), thì phải hiểu biết lịch sử của đức Phật A-di-đà thế nào? Đức Phật A-di-đà có công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại.Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta-bà này rất nhiều.

1. Huệ Viễn Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sinh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn. Cả song thân đều khuyết danh.

2. Thiện Đạo Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Thiện Đạo đại sư, người đời nhà Đường, chưa am tường xuất xứ. Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh Độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của Đạo Xước thiền sư ở Tây Hà, Ngài rất mừng, bảo: “Đây mới thật là cửa mầu đi vào cảnh Phật. Tu các hạnh nghiệp khác xa vời quanh quất khó thành, duy pháp môn này mau thóat sinh tử!”.

3. Thừa Viễn Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Thừa Viễn đại sư, người đời Đường, nguyên quán từ đâu, chưa rõ xuất xứ.Ban sơ, Ngài theo học với Đường thiền sư ở Thành Đô, kế lại học với Tản thiền sư ở Tứ Xuyên. Sau Ngài đến Kinh Châu tham học với Chân pháp sư ở chùa Ngọc Tuyền.

4. Pháp Chiếu Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Pháp Chiếu đại sư, chưa rõ là người bậc thế nào? Trong năm Đại Lịch thứ Hai đời nhà Đường, hàng đạo tục được biết Ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu, thường chuyên cần tu tập.

5. Thiếu Khang Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Đường, ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn Vân.

6. Diên Thọ Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Diên Thọ đại sư, tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, Ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọp nghe kinh.

7. Tỉnh Thường Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Tỉnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Khi lên bảy, Ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ giới Cụ túc.

8. Châu Hoằng Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu.

9. Tri Húc Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Trí Húc đại sư tự Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô huyện. Thân phụ trọ trì chú Đại Bi và Bạch Y, mộng thấy đức Quán Âm đại sĩ trao cho một đứa bé trai mà sinh ra Ngài.

10. Hành Sách Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Hành Sách đại sư, tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh, con của Tưởng Toàn Xương, một bậc lão Nho ở vùng Nghi Hưng. Cha Ngài là bạn phương ngoại với đức Đức Thanh hòa thượng, tức Hám Sơn đại sư.

11. Thật Hiền Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Thật Hiền đại sư, tự Tư Tề, hiệu Tỉnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời, ở Thường Thục.

12. Tế Tỉnh Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Tế Tỉnh đại sư, tự Triệt Ngộ, hiệu Nạp Đường, người đời Thanh, con nhà họ Mã ở huyện Phong Nhuận.

13. Ấn Quang Đại Sư
Cập nhật:(10/09/2010)
Án Quang Đại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối đời nhà Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Hiệp Tây.

TT. Thích Chân Tính
Cập nhật:(06/09/2010)
TT. Thích Chân Tính Trụ trì chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tp. Hồ Chí Minh.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC :