TINHDO.COM.VN - CHÙA DIÊN QUANG - THÔN GUỘT - XÃ VIỆT HÙNG - HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
 
 
Pháp Môn Niệm Phật › Bài viết
Cứu chúng sinh thoát khỏi luân hồi
Cập nhật:(03/10/2010)
Trong 49 năm thuyết pháp, tùy theo căn cơ chúng sinh, đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni chỉ dạy tám vạn bốn ngàn pháp môn tu. Trong đó, pháp môn niệm Phật không ai hỏi mà Phật tự thuyết.

Cảm Nhận Về Pháp Môn Tịnh Độ
Cập nhật:(03/10/2010)
Tịnh độ là một trong những pháp môn thù thắng mà Đức từ Phụ đã để lại cho chúng ta. Nói đến pháp môn này không người Phật tử nào đang học và tu theo pháp này quên được tư lương cứu cánh thoát liễu sinh tử là Tín, Hạnh, Nguyện.

Cảm tác vía từ phụ Di Đà
Cập nhật:(03/10/2010)
Nguyện mọi người gấp gấp niệm Phật cầu vãng sanh, quyết dự Di Đà nguyện hải, quyết thọ Báo thân chốn Liên Đài...

Ý nghĩa chân thật của "Bổn Nguyện Niệm Phật"
Cập nhật:(03/10/2010)
Đây đích thật là một vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng, nếu giải thích lệch lạc vấn đề này thì có thể dẫn dắt rất nhiều đồng tu lầm đường, lạc lối, đánh mất cơ hội niệm Phật vãng sanh ngay trong đời này của họ, những người rao truyền lời nói này phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả. Trong kinh nói nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ!

Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì
Cập nhật:(03/10/2010)
Khi hạ thủ công phu ở nơi một câu hồng danh của Phật “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” hay là “A DI ĐÀ PHẬT” niệm cho được vừa chừng không quá mau (không gấp), không quá chậm (không hườn) là niệm cho đều đặn. Kế đó là mình phải giử làm sao cho cái tiếng niệm Phật cùng với cái tâm của mình phải hiệp khắn nhau. Nghĩa là cái tâm phải duyên theo tiếng, cái tiếng phải nằm ở trong tâm, không để cho nó xao lãng theo một tiếng gì khác.

Phải hiểu rõ sự niệm Phật
Cập nhật:(03/10/2010)
Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài. Uống nước phải nhớ nguồn, nên quý vị tụ hội tại giảng đường này, làm lễ giỗ truy niệm thầy mình. Trong đạo lý nhà Phật, thầy tức là cha mẹ pháp thân của mình. Kỷ niệm thầy, tức là nhắc lại bổn phận hiếu thảo của mình đối với cha mẹ pháp thân. So sánh về sự hiếu thảo nhỏ nhặt ở thế gian thì việc này có rất nhiều ý nghĩa thâm trầm hơn.

Niệm Phật phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc
Cập nhật:(03/10/2010)
Cho nên biết rằng chỉ có pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương là dễ dàng và phổ cập cho mọi tầng lớp từ kẻ xuất gia đến người tại gia cư sĩ muốn mong cầu đoạn trừ sanh tử chứng quả Niết Bàn ở thời đại mạt pháp này. Vậy nên niệm Phật mà chỉ mong cầu chút ít phước báo ở cõi trời hoặc cõi người; hay niệm Phật mà mong cầu chuyển thế làm vị cao tăng đều là phí công chưa đúng mức của sự niệm Phật, mà, cũng không hợp với bản nguyện độ sanh của chư Phật. Hành giả phải một lòng phát đại hùng tâm; tín, hạnh, nguyện đầy đủ mong quyết xả bỏ thân ngũ uẩn giả tạm đời này ở thế giới Ta Bà mà cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc

Học và Tu
Cập nhật:(03/10/2010)
... Biết căn bản và phương tiện Niệm Phật rồi, mới biết đầu tiên từ phàm phu phát tâm trải qua Tam Hiền, Thập Thánh cho đến thành Phật, đều phải niệm Phật, đều do niệm Phật. Bởi vì niệm Phật và chẳng niệm Phật là phân ranh giới giữa Phật và ma, là hai đường tịnh nhiễm. Chẳng những tất cả hữu tình do học Phật để cầu thành Phật đều chẳng rời niệm Phật mà cho đến Đức Phật quá khứ, hiện tại trong khắp mười phương độ khắp chúng sanh cũng chẳng lìa niệm Phật...

Tôn nghiêm trong sinh tử
Cập nhật:(03/10/2010)
Mỗi người đều có tư tưởng, cách nhìn và lập trường khác nhau về vấn đề sống chết. Trong ba mươi năm gần đây nhiều học giả cả đông lẫn tây đã xem trọng vấn đề nầy và bắt đầu nghiên cứu nó trên lập trường cùng cách nhìn của triểt học, y học, tôn giáo…

Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của đức Phật
Cập nhật:(03/10/2010)
Như vậy, pháp môn Tịnh độ vừa phương tiện vừa cứu cánh, có thể nói là pháp liễu nghĩa bậc nhất trong các pháp liễu nghĩa, là pháp cực kỳ viên đốn trong các pháp viên đốn...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
•   Bình thường niệm Phật được duyên lành - (03/10/2010)
•   Người niệm Phật chính là Phật - (03/10/2010)
•   Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh - (03/10/2010)
•   Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật viên thông - (03/10/2010)
•   Thế giới Cực lạc là thành tựu cho chính mình - (03/10/2010)
•   Niệm Phật Toàn Thân - (03/10/2010)
•   Tịnh độ tông với xã hội ngày nay - (03/10/2010)
•   48 pháp niệm Phật - (03/10/2010)
•   Kinh Hoa Nghiêm với pháp môn Tịnh độ - (03/10/2010)
•   Luận niệm Phật - (03/10/2010)

  
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :