TINHDO.COM.VN - CHÙA DIÊN QUANG - THÔN GUỘT - XÃ VIỆT HÙNG - HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
 
 
Pháp Môn Niệm Phật › Khai Thị
Lời Khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Cập nhật:(05/10/2010)
Một là tin hễ có sanh ắt có tử, khắp cả thiên hạ từ xưa đến nay chưa hề có ai tránh khỏi.

Lời khai thị của Đại sư Hám Sơn về pháp môn Tịnh độ
Cập nhật:(03/10/2010)
Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cõi Tây phương Cực Lạc, vốn là đại sự cắt đứt dòng sanh tử. Vì vậy bảo rằng chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là có thể cắt đứt sanh tử. Do đó, ngày nay mới phát tâm niệm Phật.

Khai Thị Về Những Điểm Thiết Yếu Khi Niệm Phật
Cập nhật:(03/10/2010)
Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cõi Tây phương Cực Lạc, vốn là đại sự cắt đứt dòng sanh tử. Vì vậy bảo rằng chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là có thể cắt đứt sanh tử. Do đó, ngày nay mới phát tâm niệm Phật.

Ưu Ðàm Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật
Cập nhật:(03/10/2010)
Người niệm Phật muốn sanh về Tịnh Độ, phải tưởng nghĩ tất cả sự vật ở thế gian đều vô thường, thành tất có hoại, sống tất có chết. Nếu không nghe Phật pháp thì bỏ thân này thọ thân khác, luân chuyển trong tứ sanh, xuống lên trong lục đạo, chẳng biết chừng nào mới giải thoát.

Long Thọ Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
Cập nhật:(03/10/2010)
Long Thọ Đại Sĩ, tiếng Phạn gọi là Nagarjuna, người dòng Phạm chí, ứng thế ở xứ Nam Thiên Trúc, sau Phật diệt độ bảy trăm năm. Tương truyền ngài sanh dưới cây A-châu-đà-na, cây này có năm trăm vị Long thần ở, lại nhờ Long Vương Bồ-tát mà thành đạo, nên lấy hiệu là Long Thọ.

NGUỒN GỐC TÔNG TỊNH ĐỘ
Cập nhật:(03/10/2010)
Tư tưởng của Tịnh độ bắt nguồn từ tư tưởng sanh Thiên và niệm Phật cho đến nay. Đại Trí Độ Luận quyển 22 nói: “Trong pháp Thanh Văn niệm cõi dục giới, trong pháp Bồ-tát niệm tất cả tam giới.

Pháp Sư Tịnh Không khai thị Pháp Môn Tịnh Độ
Cập nhật:(03/10/2010)
Mỗi một tiếng niệm Phật, chúng ta phải trải lòng từ bi của mình đến với tất cả chúng sanh trong hư không và lan rộng đến khắp pháp giới.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC :